پيش بارگذار بروك

یــک تــیــم از مردم خــلــاق و فــوق الــعــاده

جـان دو

پایه گذار

کـاشـارا مـه

مدیر پروژه

بـلـیـکــ هــامـیـلـتـون

مهندس

کــارولـیـن رز

طراح

سـارا جـگـون

بازاریاب

پـیـتـر پـارکـر

بازاریاب

آمـاده شـروع کـار بـا هـم هـسـتـی؟

بستن
مقایسه
لیست علاقه مندیها 0