پيش بارگذار بروك

مــا هــمــیــشــه
آمــاده مــســابــقــه
هــســتــیــم.

مــا چــکــار مــی کــنــیــم

ایــده هــای تــازه و طـرح هـای مـنـحـصـر بـه فـرد

home-vertical-menu-box-icon-image-01

ایــده اصــلــی

ارزیابی کیفیت خدمات ما شامل کنترل و مدیریت منابع توسط تنظیم اولویت ها برای انواع مختلف مشتریان و پروژه ها در سیستم می باشد.
home-vertical-menu-box-icon-image-02

طــرح هــای گــرافــیــکــی

ما با مشتریان از سراسر جهان کار می کنیم. ما با بیش از 2000 مشتری و 1000 شرکت جهانی در 13 کشور جهان کار کرده ایم.

گــروهــی از مــردم خــلــاق

مــهــارتــهــای مــا

مــا بــرای شــرکــت هــای بــزرگ و کــوچــک مــارک هــا، کــمــپــیــن هــا و پــروژه هــای دیــجــیــتــالــی طــراحــی و ســاخــت مــی کــنــیــم.

یــو آی یــو ایــکــس 85%
ایــده هــا 85%
بــازاریــابــی 70%
مــشــاوره 90%

از زبــان مــشــتــری

بــرخــی از مــشــتــریــان مــا

آیــا احــســاس الــهــام بــخــشــی داریــد؟

شــروع بــه کــار در
یــک پــروژه جــدیــد؟

تــمــاس بــا مــا
آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه منصور، برج ابریشم، طبقه 9 واحد 1
بستن
مقایسه
لیست علاقه مندیها 0